પ્રથમ પ્રકાશન

Suresh Joshinun Sahityavishva-4
Complete Works of Suresh Joshi: Vol-IV
KAVYA
Poetry
Compiled by Shirish Panchal
Published by Gujarat Sahitya Akademi,
Gandhinagar (2005)

C સૌ. ઉષા જોષી

પ્રથમ આવૃત્તિ: 2005
પ્રત: 500
પૃષ્ઠસંખ્યા: 328+24
મૂલ્ય: રૂ.170/-

મુદ્રણસજ્જા તથા સજાવટ: યુયુત્સુ પંચાલ
આવરણ ડિજિટલ કોલાજ: ગુલામમોહમ્મદ શેખ કમ્પ્યૂટર સહાયક: સુખદેવ રાઠોડ
આવરણમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી છબિઓ ઉષા જોષી પરિવારના સૌજન્યથી

પ્રકાશક: વરદરાજ પંડિત
મહામાત્ર, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
ટાઉનહોલ સંકુલ, ગાંધીનગર-382 017
ફોન: 23256797, 23256798
ISBN No. 81-7227-125-5

મુદ્રક:
ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી
મિરઝાપુર રોડ, અમદાવાદ-380 001 ફોન: 079-25620578

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.