પ્રિય રસિક તથા સૌ. કલાભાભીને
‘ગમે તો સ્વીકારે ગત સમય કેરાં સ્મરણમાં’

We all have our faults, mine is trying to write poems,
New scenery, someone I like, anything sets me off !

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.