એરિસ્ટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર

એરિસ્ટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર

આ પુસ્તક મહાન ગ્રીક વિચારક ઍરિસ્ટોટલના ગ્રંથ Poeticsનો ખ…

ચિરકુમારસભા

ચિરકુમારસભા

રવીદ્રનાથની, હાસ્ય-કટાક્ષકેદ્રી બંગાળી નવલકથા ચિરક…

ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ

ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ

વાર્તાના ધોધમાંથી વીણેલી આઠેક દાયકા પહેલાં ગિજુભાઈ …

પ્રથમ સ્નાન

પ્રથમ સ્નાન

‘પ્રથમ સ્નાન’ (૧૯૮૬)માં તાજા અને ઉત્કટ કવિ-અવાજનો રણક…

તેષાં દિક્ષુ

તેષાં દિક્ષુ

ભોળાભાઈ પટેલ

મોટીબા

મોટીબા

‘સમુડી’ની જેમ ‘મોટીબા’ પણ યોગેશ જોષીની યશસ્વી કૃતિ છ…