એરિસ્ટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર

એરિસ્ટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર

આ પુસ્તક મહાન ગ્રીક વિચારક ઍરિસ્ટોટલના ગ્રંથ Poeticsનો ખ…