1

હસી શકે તો હસજે જરા વધુ
કરી લઉં સંચિત હું ઉરે મધુ

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.