61 હિસયાંગ કાઓ

 

પેલી ઝાકઝમાળ બારી આગળ

બેઠેલાં બે જણ કોણ છે?

હું અને મારી છાયા – અમે બે માત્ર.

 

દીવા જ્યારે બુઝાઈ જશે,

જ્યારે સૂઈ જવાની વેળા થાશે

જ્યારે મારી છાયા સુધ્ધાં

મને તરછોડીને

 

મારાથી ક્યાંક દૂ…ર…દૂ…ર

લપાઈ જશે.

 

એવો દુ:ખી છું હું, આવી છે મારી યાતના!


License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.