160 વારસો

 

આવો, બતાવું તમને હું વારસો:

 

એથેન્સમાં તે દિવસે મને ય

સોક્રેટિસે પ્રેમથી બિન્દુ એક

હેમ્લોકનું દીધું હતું, હજુ તે

વહી રહ્યું છે મુજ રક્તની મહીં.

 

ઇસુ તણો કંટકતાજ મેં ય

ધાર્યો હતો મસ્તક પે ઘડીક;

જુઓ હજુ ઉઝરડા પડ્યા તે

ધારું અલંકારની જેમ ભાલે.

 

ગાંધી અને મેં હજુ માત્ર કાલે

ગોળી ઝીલી સાવ જ ખુલ્લી છાતીએ;

ધીમે જરા, ઘા હજુ તો હશે લીલો,

જુઓ બતાવું, હળવેથી સ્પર્શજો.

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.