29 વસન્ત

 

પંખી આવી પહોંચ્યું છે

પ્રકાશ આપવા,

એના દરેક ટહુકામાંથી,

જળ જન્મે છે.

 

અને હવાને ઊખેળતાં જળ અને પ્રકાશ વચ્ચે

હવે વસન્તનો મંગળ પ્રારમ્ભ થઈ ચૂક્યો છે.

હવે બીજને પોતાનાં પાંગરવાનું ભાન થઈ ચૂક્યું છે;

હવે મૂળ પુષ્પદલ પર બિરાજે છે,

આખરે પુષ્પરજનાં પોપચાં ખૂલ્યાં છે.

 

આ બધું સિદ્ધ કર્યું એક સાદાસીધા પંખીએ

એક લીલી ડાળ પર બેઠાં બેઠાં.

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.