54 યુન્ગ

 

આ વરસાદ

પડે છે તે બસ પડ્યે જ જાય છે!

 

આ કલાકના ઘંટા

બજે છે તે બસ બજ્યે જ જાય છે!

 

બારી બહારની કેળ

ટીપે ટીપે ધ્રૂજે છે;

અંદરનો આ દીવો

રહીને રહીને થરકે છે;

 

નથી ઘડાતો ઘાટ સપનાંનો,

નથી સળ સરખી કરાતી

વેદનાની કરચલીઓની!

 

શી રીતે સાંભળી રહેવાય આ વરસાદની ધારાને?

સૂના સૂના ચોકમાં એ તો છેક

સવાર સુધી

ટપક્યે જ જશે

ટીપે

ટીપે

ટીપે

ટીપે.

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.