106 યુજિ કિનોશિટા

*

આછી શી પવનની લહરી આવે ને

હલાવે દેવળનાં વૃક્ષ,

પર્ણોમાં રહી ગયેલ

પ્રાર્થના ને વાજંત્રિનો અવાજ

હલબલે, ડોલે

શાખાઓ વચ્ચેનું આકાશ શીત સ્પષ્ટ

પ્રાર્થના કરનારની આંખો જેવું.

*

કરોળિયાનું જાળું

એના હાથમાં ધારણ કરે છે બિન્દુ

થોડી વાર પહેલાં વરસેલી વર્ષાનું.

દૂરની સન્ધ્યાની આભા

અને મરેલા જંતુનું ખોખું

ઢળે છે ઇસુની જેમ.

 


License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.