151 માનપત્ર

 

જુઓ, અપાતું અહીં માનપત્ર,

આવો, ન આવે ફરી પુણ્યપર્વ!

આ નોળિયો ડોક ઝુકાવી ઊભો,

ને સાપ આપે લળી હારતોરો!

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.