169 બ્લ્યુ પ્રિન્ટ

 

ફૂલેલ ભૂરું શબ બ્હાર કાઢ્યું;

ટોળું ત્યહીં લોકનું ઊભરાયું.

‘બેકાર કો, ભૂખથી મુક્તિ મેળવી,

જડી ગઈ આખર જુક્તિ કેવી!’

એ દેહ ભૂરો નિરખી મને થયું:

બ્લ્યુ પ્રિન્ટ આ આવતી કાલની શું?

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.