140 ના હામ ભીડજે

 

તને ગણે નાથ તું ચૌદ લોકનો,

રે કિન્તુ પૂછું: કદિ જાણ્યું કે તેં

પાતાળ મારે રુધિરે છ કેટલાં?

 

ના તાગવા એ કદિ હામ ભીડજે,

બુદ્બુદ શો ક્યાં અટવાઈ જાશે!

 

ક્ષીરોદધિની રૂડી શેષ શય્યા,

ત્યાં માણ તું લક્ષ્મીની પાદસેવા.

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.