153 દીક્ષા

 

ઊભા રહો, ચાદર ખોલી માટીની

હું કોળતાં આ બીજને પૂછી લઉં:

અસ્તિત્વ છે આકરી માત્ર શિક્ષા?

કે શક્ય છે સાહસ કેરી દીક્ષા?

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.