તારો પત્ર

તારો પ્રિયે, આ પત્ર
આપણા રે વિરહ પર ઊભો ધરી શો છત્ર!

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.