28 ગ્રહ

 

ત્યાં ચન્દ્રમાં જળની શિલાઓ છે?

ત્યાં સોનાનું જળ છે?

ત્યાં પાનખરનો રંગ કેવો છે?

દિવસો ત્યાં એકબીજામાં ગૂંચવાઈને

કેશના ગુચ્છા થઈને ઊખળી જાય છે?

પૃથ્વી પરનું ત્યાં શું શું જઈ પડે છે?–

છાપાં, શરાબ, હાથ, મૃત શરીરો?

ડૂબી ગયેલાઓ ત્યાં જઈને જીવે છે?

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.