159 ગુલમોર

 

આ કોણ આજે

આકાશની નીલ શિલાસરાણે

કાઢી રહ્યું કાળની તીક્ષ્ણ ધાર?

સ્ફુલંગિ જે ઊડી રહ્યા ચતુદિર્કે

ખીલ્યા અહીં તે ગુલમોર થૈને?

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.