157 ખગોળનું અન્તર

 

ક્યારે ન જાણું હળવેથી ગાડી

ચાલી અને અંગુલીઓ ગુંથેલી

આ આપણી બંધ થતાં શિથિલ

ધીમે સરી દૂર થતી ગઈ અને

રહી ગઈ સ્પર્શની માત્ર યાદ!

 

શો ઘૂઘવ્યો સાગર દૂરતાનો,

ડૂબ્યા મિનારા; અહ ક્યાં કિનારો!

ભૂગોળનું અન્તર સ્હેજમાં તો

ખગોળનું અન્તર રે બની ગયું

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.