146 એક રાહ

 

કટાર શી બંકિમ ભમ્મરો ને

ઓષ્ઠાધરે રક્તિમ લોહી શી છટા;

ખુલ્લો મૂકીને ઉદરપ્રદેશ,

બનાવીને ઉન્નત વક્ષદેશ

જોઉં જતી સુન્દરીઓની હાર –

શું અપ્સરાઓ કરતી વિહાર!

 

ઘેટાં અને આ બકરાંની હાર,

અંગે લગાડી બહુ રંગ છાપ,

જાણ્યા વિના કે શણગાર શાને

ચાલી જતી જોઉં હું કત્લખાને.

 

આ સુન્દરી ને પશુઓની હાર;

બંને જતી જોઉં હું એક રાહ!

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.