135 ઉપજાતિ

(પાંત્રીસ પદ્યરચનાનો સંગ્રહ)

 

શિરીષ થવું એ જ જો ભૂલ ગણાય આ વિશ્વમાં

વૃથા જ દોષ કાં અદય માનીને ગ્રીષ્મને?


 

He shall eat flowers,

chew honey and spit out gall.

they shall all smile

and love and pity him.

– Karl Jay Shapiro

 

Caught upon a thousand thorns, I sing,

Like a rag in the wind…

Trying to pry from the vest of poetry

The Golden heart of mankind’s despair…

I sing,

Afraid of nothing and afraid of everything,

Curtailing joy, withholding irony,

Pleased to condemn contemporaneity

Seeking the reality, skirting

The dangerous absolutes of fear and hope..

 

– Richard Eberhart


License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.