145 ઉપકાર

 

ઉન્નિદ્ર તારાં નયનોની પાંપણો

જો બીડવા ચાહતી હોય ભાર તો

કરી શકું એ ઉપકાર આજે,

જરૂર હું કેવળ તારી કાજે.

કાં કે ઉરે આ હમણાંનું મારે

કો દર્દ એવું ગયું પેસી ભારે

કે ભાર મારો મુજને જ મારે!

 

એ ભારથી પાંપણને બીડી દઉં?

ને સ્વપ્નમાં ક્હે રમતી કરી દઉં?

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.