143 ઈર્ષ્યા

 

આ પંચવર્ષી બીજી યોજનાના

ખડાં અહીં પોષ્ટર હારબંધ;

જોયા કરું અક્ષર – શી અદાથી

છાતી ફુલાવી ગરવા રૂઆબ

કતારમાં વીર સુભટ્ટ શા ખડા!

ઠસ્સો અહો શો, વળી શો દમામ;

હું ખોઈ બેઠો સઘળી જ હામ!

બાળી ગઈ અન્તર મારું ઈર્ષ્યા:

ના આટલી સાર્થકતા ય ભાગ્યમાં?

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.