95 આ પથ્થર ક્યારે બનશે તારો?

 

તારા અને સૂકું ઘાસ

વાતો કરે બંને રાત્રિની શાન્તિમાં

મારી બાજુમાં માત્ર પવન

મને લાગતું’તું થોડું એકલવાયું

આથી ભળવા મથ્યો એ લોકોની વાતોમાં

ત્યાં એક તારો ખર્યો આકાશેથી

મેં એને શોધ્યો સૂકા ઘાસમાં

પણ મને એની કદી ન લાગી ભાળ.

જાગ્યો જ્યારે બીજી સવારે

મેં જોયું તો હૃદયમાં પથ્થર ભારે

ત્યાર પછી પૂછું હું દરરોજ મને

‘આ પથ્થર ક્યારે બનશે તારો?’

‘આ પથ્થર ક્યારે બનશે તારો?’


License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.