150 આખરી યુદ્ધ

 

મરેલ માનાં સ્તન ચાવી થાક્યું

બેઠું અહીં બાળક માર્ગ વચ્ચે

શૂન્યે કશું ભાળતું નિનિર્મેષ.

થીજેલ એ દૃષ્ટિ તણી સરાણે

આવો જરા શસ્ત્રની ધાર કાઢીએ;

ને શાન્તિનું આખરી યુદ્ધ ખેલીએ.

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.