136 અર્પણ

 

ઇચ્છા હતી કે કટુ સર્વ ટાળું,

ને સારવીને મધુ માત્ર લાવું;

એવું કરે કોઈક કાલિદાસ,

એની ન મારે ધરવી ય આશ.

તો આવ સાથે મળ્યું તે જ માણીએ,

માધુર્યના સ્વપ્નનું સ્થાન રાખીએ.


License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.