148 અજન્તા-ઇલોરા

 

થાપા અહીં કુંકુમના કર્યા તે

પ્રવેશતાં આ ઘરમાં વધૂ બની,

આ ભીંત પે દૂધ તણો હિસાબ;

યાદી પણે છે કપડાંતણી લખી;

આ હાર આખી લખી આંકડાની

ચિરંજીવીએ ગણિતજ્ઞ કો બની!

તારાભણી ક્રોધથી તાક્યું ખાસડું,

દીવાલને અંગ થયો અહીં ઘા!

નિ:શ્વાસ તારા કંઈ આંકી છે ગયા

લાચારીકેરી લિપિઓ હજાર.

 

દારિદ્ય્રનું ટાંકણું હાથમાં લઈ

કોર્યાં જમાને કંઈ શિલ્પ આપણાં:

આ આંખની ઊંડી ગઈ બખોલ,

ને હાડકાંની કશી તીક્ષ્ણ ધાર;

આ પાંસળીઓ તણું રે શું સૌષ્ઠવ;

દેવો બની મુગ્ધ જુએ, શું ગૌરવ!

અમે રચ્યાં છે અહીં સાથ સાથે

જુઓ અજંતા વળી આ ઇલોરા-

આ ઓરડીમાં દસ બાય બારની.

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.