ટૂંકી વાર્તા – એ બાલ્કનીવાળી છોકરી અને… (૧૯૯૫)

૧. એ બાલ્કનીવાળી છોકરી અને…

૨. ‘લાવો, સાંધી દઉં!…’

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.