૫૬. અંદર જેની છલક છલક છે

અંદર જેની છલક છલક છે, એનો મારે છંદ,
અંદર જેની રણક ઝણક છે, શ્વાસે એનો સ્પંદ. –

લયમાં સરવું વાટે ઘાટે
જોવા ઝલમલ ચ્હેરા;
બે મીઠાં જ્યાં વેણ મળે ત્યાં,
અપના રૈન બસેરા! –
અંદર જેની અવરજવર છે, એનો પદ પડછંદ. –

ઝરમર ઝીલી ઝીલી મારે
ઢાળ હોય ત્યાં ઢળવું,
ક્યાંક સમુંદર ખરો આપણો,
એ ગમ હવે નીકળવું,
અંદર રસનું તાણ સખત છે, નિકટ પૂનમનો ચંદ. –

(ગગન ખોલતી બારી, ૧૯૯૦, પૃ. ૧૦૪)

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.