૪૮. – તો મળવું લાગે મીઠું

મૂળની સાથે મેળ હોય તો મળવું લાગે મીઠું;
દિલનો દરિયો આંખે ઊછળે તો લાગે કંઈ દીઠું. –

કપરી કેડી, કાંટ-ઝાંખરાં,
અંધકાર ને આંધી;
એવામાંયે મળી જાય એ,
ગાંઠ એમ છે બાંધી;
ભવની ભાંગે ભૂખ, બોર જ્યાં એનું મળે અજીઠું. –

હોય બધુંયે બંધ, ત્યાં જ એ
અંદર આવી ઊઘડે,
મારામાંથી મને ઉપાડી
ક્યાંની ક્યાં એ ઊપડે!
ક્હેતાં નહીં કહેવાય એવું એ કરે કશું મધમીઠું! –

(ગગન ખોલતી બારી, ૧૯૯૦, પૃ. ૭૧)

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.