૪૩. કહો

કઈ બાજુથી કહો, આજ હું પેલો પ્હાડ ઉપાડું?
કયા તટેથી કહો, આજ આ દરિયા બંધ ઉઘાડું? –

બંધ પાંખમાં ગગન રૂંધાતું,
બંધ આંખથી તેજ!
બંધ ફુગાતી હવા ખોળિયે,
ભીતર ઊતરે ભેજ.
કઈ ડાળથી વસંતના સૂરજને કહો, ઉઠાડું? –

સાવ પરાઈ માટી લાગે,
મન મૂળિયાં નહીં નાખે!
કોણ ઊગવા કરતા દિનને
રોજ વેગળો રાખે?
કઈ લ્હેરથી લળી લીલપની સૌને લેહ લગાડું? –

(ગગન ખોલતી બારી, ૧૯૯૦, પૃ. ૩૯)

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.