૪૦. ટેકો રે મળે તો

ટેકો રે મળે તો ટકીએ આપણે,
ટેકો મળશે કોનો રે ટટાર?
એકલા ઊભીને તૂટીએ આપણે,
આપણી ચારે પાસ ધરાર
પડછાયાના ટેકા પ્હોળા જાણીએ. – ટેકો રેo

હાથ રે મળે તો ઝાલીએ આપણે,
હાથ રે કોણ દેવાને તૈયાર?
હાથ તો લંબાવી ભોંઠા આપણે,
આપણા સીમાડે આવકાર
હાથલા થોરોનો મનભર માણીએ. – ટેકો રેo

તેડું રે મળે તો જઈએ આપણે,
કોણ તેડે જાણીને બુખાર?
આપણા પાણીએ બળીએ આપણે,
આપણો ક્યાંથી હોય ઉગાર?
ઝાંઝવે વલોણાં જુઠ્ઠાં તાણીએ. – ટેકો રેo

(ગગન ખોલતી બારી, ૧૯૯૦, પૃ. ૨૪)

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.