તો —

વેંત વધું તો આભે જઉં,
વેંત ઘટું તો દરિયો થઉં.

આભે જઉં તો ચાંદો થઉં,
દરિયો થઉં તો મોતી દઉં.

ચાંદો થઉં તો સૌનો થઉં,
મોતી દઉં તો સૌને દઉં.

*

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.