ઝાડ રે ઝાડ!

ઝાડ રે ઝાડ!
તું ઈશ્વરનો પાડ!

તારાં માટીમાં મૂળ,
તારે ડાળ ડાળ ફૂલ.

તારું થડ છે ટટાર,
તારે પાંદડાં અપાર.

તને મીઠાં ફળ થાય,
બધાં હોંશભેર ખાય.

તું ધરતીનું બાલ,
તને કરતાં સૌ વ્હાલ.

ઝાડ રે ઝાડ!
તારો દુનિયા પર પાડ!

*

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.