ઓ ખિસકોલી! ખિસકોલી!!

ઓ ખિસકોલી! ખિસકોલી!!

તું ચટકમટક લટકાળી!
તું રમત કરે રઢિયાળી!
સૌને જોતાં ગમી જાય તું, સૌને લાગે વ્હાલી!
ઓ ખિસકોલી! ખિસકોલી!!

તું મીઠા માણે મેવા,
તું સૌની પામે સેવા,
છોટામોટા સૌયે ખેલે તારી સાથે કેવા!
ઓ ખિસકોલી! ખિસકોલી!!

તું દ્હાડો આખો ફરતી,
તું ગેલ ઘણીયે કરતી,
સૌને કેવી મજા કરાવે ડાળ ડાળ પર સરતી!
ઓ ખિસકોલી! ખિસકોલી!!

તું ચટાપટાળી ચમકે,
તું રેશમ સરખી સરકે,
હેત રામજીનું તારે ડીલ કેવું કોમળ થરકે!
ઓ ખિસકોલી! ખિસકોલી!!

*

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.