રાવ

વળી વળી વલોણાનાં તાણો જો નેતરાં
                તો જાણો નવનીત કેમ નીકળે
હો જાદવજી! દોણી ફોડો મ ઠાલી ઠીંકરે!

ભાવતાં જો હોય ઘણાં, ભાવે જાચો ને ભલા!
                છાલિયું લ્યો ખોબલાનું કરી,
મથુરામાં વેચીએ જિ મોં માંગ્યે દામ ઈ
                તમને વણમૂલ દઈ ધરી!
રે નિજની મથામણનો પામો જો તાગ તો
                પંડનીય ભેળી દઈં ભીખ રે!
હો જાદવજી! દોણી ફોડો મ ઠાલી ઠીંકરે!

આવો ઉધમાત નહીં જાણ્યો બરસાણે
                આંહી વ્રજમાંહી વાત વધી ઘણી
ઠપકારી ઠેકાણે આણે તે સાન એવું
                કોઈ ના તમારું ધણી-રણી?!
રે ઓરની ન છેક તો રાખો રાજ એક
                ઓલ્યા ઉપરવાળાની થોડી બીક રે!
હો જાદવજી! દોણી ફોડો મ ઠાલી ઠીંકરે!

૧૯૯૨

License

છોળ Copyright © by પ્રદ્યુમ્ન તન્ના. All Rights Reserved.

Share This Book