ભાદરવે

                ચૂંટતી બેઠી ચાર
ભાદરવાના ચડતા પ્હોરે ખેતરની મોઝાર
                લીલુડા ખેતરની મોઝાર

ઓણ સાલે કૈં વરસ્યા એવા મેહ, કે ધખે ધોમ
તોય હજી આ હળવા તે ઢોળાવની ભીની ભોમ!
મૂળિયાં સોતી આવતી ચોંટી, લપકો કાળી ગાર
                ચોંટેલી લપકો કાળી ગાર!

જમણે ઝૂક્યા આંબલા હેઠે પહેલવેતરી ગાય,
સાત વાહાના વાછરુની શા વ્હાલથી ચાટે કાય!
સીમસીમે ગુંજરતો જાય ટોકરીનો રણકાર
                ગળાની ટોકરીનો રણકાર!

કડ્ય સમાણા મોલથી સોહે દૂર લગીના ચાસ,
કોઈ ન પેખું પાસ, ને તોય થાય કાં આવો ભાસ
અધઉઘાડી પીઠને જાણે જોય કો’ વારંવાર
                છુપાઈ જોય કો’ વારંવાર!

૧૯૬૦

License

છોળ Copyright © by પ્રદ્યુમ્ન તન્ના. All Rights Reserved.

Share This Book