ઓરતો

                અવ તો રે આવી જાજ્યો હો જીવણ!
ફગફગતો ફરી ફાગણ આયો, ફોર્યાં ફોર્યાં ફરી વન!

કુંજગલીમાં સૈયરું સરખી પિયુ સંગ હોરી ખેલે
વરસે રે રંગરંગનાં વાદળ ગંધ ચડી છે હેલ
                                હાય રે વા’લા! —
                ઊમટ્યા આ ક્રોડ ઉમંગોને સંગમેળે
અવરને અમીપાન ને મારે કાં ગરલ ઘૂંટનાં પીવણ?!
                અવ તો રે આવી જાજ્યો હો જીવણ!

વીત્યાં ફાગણ કંઈક આવા ને વીતી હો કંઈક હોરી
તોય પૂર્યો ના ઓરતો ઉરનો રૈ ગૈ હું એક કોરી
                                હજીયે આવો —
                મોડી મોડી એક ફેરી દ્યો રંગે ઝબોળી,
બેઠી છું જરતી જાતનાં કરતી ધીરને ધાગે સીવણ!
                અવ તો રે આવી જાજ્યો હો જીવણ!

૧૯૬૫

License

છોળ Copyright © by પ્રદ્યુમ્ન તન્ના. All Rights Reserved.

Share This Book