પ્રકાશન માહિતી

VEERNE, Jules
SAGARSAMRAT, Adventures
R. R. Sheth & Co.
Bombay-Ahmedabad
૧૯૮૨ — ૮૨૩

© પ્રકાશકના

મુદ્રણો
સાતમું : માર્ચ ૧૯૬૧
આઠમું : ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬
નવમું : જાન્યુઆરી ૧૯૭૪
દસમું : જુલાઈ ૧૯૭૮
અગિયારમું : જાન્યુઆરી ૧૯૮૨

પ્રત : ૧૧૫૦

મૂલ્ય રૂ. ૧૨.૫૦

પ્રકાશક
ભગતભાઈ ભુરાલાલ શેઠ,
આર. આર. શેઠની કંપની
મુંબઈ ૪૦૦ ૦૦૨ અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧

મુદ્રક
જુગલદાસ સી. મહેતા
પ્રવીણ પ્રિન્ટરી, ભગતવાડી, સોનગઢ ૩૬૪ ૨૫૦

License

સાગર સમ્રાટ Copyright © by જુલે વર્ન. All Rights Reserved.

Share This Book