અર્પણ

 

કવિવર રવીન્દ્રનાથ કહે છે કે

‘માણસમાં એક ચિરકાલનો બાળક રહેલો છે.’

એ ‘ચિરકાલના બાલક’નું મને જેમાં દર્શન થયું તે

મુ. શ્રી રામનારાયણ વિ. પાઠક

તથા 

શ્રીમતી હીરાબહેન પાઠકને

License

ચિરકુમારસભા Copyright © by રવીદ્રનાથ ટાગોર and અનુવાદઃ રમણલાલ સોની. All Rights Reserved.