મિથ્યાભિમાન

મિથ્યાભિમાન

मिथ्याभिमान

नाटक

રચનાર
સ્વર્ગવાસી કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ
સી.આઈ.ઈ.

કહેવતઃ “ભૂંગળ વિનાની ભવાઈ”

આવૃત્તિ ૧૯૩૫

License

મિથ્યાભિમાન Copyright © by દલપતરામ. All Rights Reserved.

Share This Book