શબ્દકોશ

અગતો = છૂટી, અણોજો
અધ્યારુ = અધ્વર્યુ, પુરોહિત
અનરાધાર = ખૂબ
આકડો = એ નામનો છોડ
આગરીઘૂઘરી = ઘૂઘરી
આંજરાંપાંજરાં = પાંજરાં
એવાતણ = સૌભાગ્ય
ઓઢ = હોડ
ઓધાન = ગર્ભ
કટમકટા = કટ્ટર
કટૂડિયું = કુલડી
કમખો = સ્ત્રીનું કાપડું
કરડો = વીંટી
કાંસી = કાંસાની બનેલી ઝાલર
કૂર = ચોખાના ભરડેલ લોટનું બાફણું
ખલ = રેશમી કાપડનો ટૂકડો
ખાંડી = ખોડી, લૂલી
ખોડસું = લાકડું
ગરજાં = ગીધ
ગામતરે = પ્રવાસે
ગારગોરમટી = લીંપણની માટી
ગોળીટા = ગોળા
ઘણકો = લક્કડખોદ પક્ષી
જણી = દીકરી
માલીપા = અંદર
મોકળાં = છૂટાં
મોઢવું = છાણાને ગોઠવીને છાણ વતી લીંપીને કરેલો ઢગલો
મોરિયો = ઘડો
રાવળ = મોટો માણસ
રાણ = રાયણ
રેડિયા જેવી = જાડી
રોદળો = ઢીલા શરીરવાળી
વડારણ = રાણીની દાસી
જાઈ = દીકરી
ઝાલ = નાકનું ઘરેણું
ડોયો = ચાતવો
ઢસરડા = વેઠ
ઢાંઢો = બળદ
થાનેલા = સ્તન
દાડી = રોજની મજૂરી
ધનોતપનોત = ખેદાનમેદાન
નકરાં = એકલાં
નેટુ = પારખું
પરવટ = સાડલાનો છેડો કેડે ભરાવી ખોળો કરવો તે
પરિયાણ = (પ્રયાણ) તૈયારી
પાંભરી = ઉપરણી
પેડું = હાંલ્લું
પૈઠીશું = પળશું
પૈઠણ = જમાઈને પહેરામણી
બૂંગિયાં = પ્રચંડ અવાજવાળો ઢોલ
ભળકડું = પરોઢિયું
ભરોટા ઉલાળવા = ઘાસનાં ભરેલાં ગાડાં ગાયોને મોંએ ઠાલવી નાંખવાં
મનખા-દેઈ = મનુષ્યદેહ
મનખો = મનુષ્યોનાં ટોળાં
વાવડ = સમાચાર
વીંછીડા = પગમાં પહેરવાના વીંછિયા
વોકળિયું = મોરપગલાંની ભાત
શેડ્યું = ધારાઓ
સુખડી = મીઠાઈ
સાંઠીકડું = સળીકડું, સાંઠી જેવી
સોરામણ = સગવડ
હડફાં ખૂંદીને = જોશ કરીને
હાંફળીફાંફળી = વ્યાકુળ

License

Icon for the Public Domain license

This work (કંકાવટી by ઝવેરચંદ મેઘાણી) is free of known copyright restrictions.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *