પ્રથમ પ્રકાશન

અરધી સદીની વાચનયાત્રા ભાગ – 2

: સપ્ટેમ્બર 2009

આવૃત્તિઓ : પહેલી જુલાઈ 2004

પુનર્મુદ્રણ : 2004 (બે વાર),

બીજી ઑક્ટો. 2004, ત્રીજી : જાન્યુ. 2005, ચોથી : ઑગસ્ટ 2005, પુનર્મુદ્રણ 2006 (બે વાર), ફેબ્રુઆરી 2007, માર્ચ 2008

ARDHI SADI-NI VACHANYATRA (Part – 2)

Compiled by Mahendra Meghani

Published on behalf of Lokmilap Trust

by Gurjar Grantha Ratna Karyalaya, Ahmedabad 380 001 (India)

પૂંઠું : અપૂર્વ આશર

ISBN : 978-81-8480-225-2

પૃષ્ઠ : 24+656

નકલ : 1250 (કુલ નકલો 33,250)

પ્રકાશક : લોકમિલાપ ટ્રસ્ટ

પો.બો. નં. 23 (સરદારનગર), ભાવનગર 364001 વતી અમરભાઈ ઠાકોરલાલ શાહ

ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય

રતનપોળનાકા સામે, ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ-380 001.

ફોન : 22144663

e-mail : goorjar@yahoo.com

ટાઇપસેટિંગ : શારદા મુદ્રણાલય

201, તિલકરાજ, પંચવટી પહેલી લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380 006

ફોન : 26564279

મુદ્રક : ભગવતી ઑફસેટ

સી/16, બંસીધર એસ્ટેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ-380 004

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.