સ્વમાન

માન તમારે હાથ ન સોંપ્યું, કેમ કરી અપમાનશો ?
વજ્ર સમું અણભેદ હૃદય આ, શર સૌ પાછાં પામશો….
રેતી કેરા રણ ઉપર ના બાંધ્યા મહેલ સ્વમાનના,
શ્રદ્ધાના અણડગ ખડકો પર પાયા રોપ્યા પ્રાણના !…

કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી

**

શિશુઓનું હાસ્ય : મારી કવિતાનો શુભ્ર છંદ,…
કન્યાઓની આશા : મારી કવિતાની નસોનું રુધિર.

ઉમાશંકર જોશી

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.