વા વા વંટોળિયા ! – જગદીપ વીરાણી

વાયરા વનવગડામાં વાતા’તા
વા વા વંટોળિયા રે !
હાં રે અમે ગાડામાં બેસીને જાતાં’તાં
વા વા વંટોળિયા રે !

ગાડાં દોડે, ઘૂઘરા બોલે,
બળદ કેરાં શિંગડાં ડોલે !
હાં રે અમે એકસાથ-સાથ મળી ગાતાં’તાં
વા વા વંટોળિયા રે !

ધોમ ધખેલા, આભ તપેલાં,
ગરમી કેરી ગાર લીંપેલા,
હાં રે અમે ઊની ઊની લૂ મહીં નાહતાં’તાં
વા વા વંટોળિયા રે !

જગદીપ વીરાણી

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.