મ્હેક… – દિલીપ જોશી

મ્હેક, મ્હેક, મ્હેક, મ્હેક, મ્હેક, મ્હેક, મ્હેક,…
ઉમરાથી ઓસરીથી, ઘરમાંથી શેરીએથી
ધમધમતી જાય જુઓ મોસમની વરણાગી પાલખી !
ખાખરાએ કેસરિયા કોર્યા ઝરુખડા
-ને ઝાડવાંએ ઝાડવાંએ વેલબુટ્ટા હોય એવા
વાઘા સજે છે બધી ડાળખી !

દિલીપ જોશી

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.