નાહીં તોડું-મીરાં

જો તુમ તોડો પિયા, મૈં નાહીં તોડું;
તોસોં પ્રીત તોડ, કૃષ્ણ ! કૌન સંગ જોડું ?

તુમ ભયે તરુવર, મૈં ભઈ પંખિયા;
તુમ ભયે સરોવર, મૈં તેરી મછિયા,

તુમ ભયે ગિરિવર, મૈં ભઈ મોરા,
તુમ ભયે ચંદા, મૈં ભઈ ચકોરા.

તુમ ભયે મોતી પ્રભુ, હમ ભયે ધાગા;
તુમ ભયે સોના, હમ ભયે સોહાગા.

મીરાં કહે, પ્રભુ ! વ્રજ કે વાસી !
તુમ મેરે ઠાકુર, મૈં તેરી દાસી.

મીરાં

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.