નહિ છૂપે-સુન્દરમ્

બધું છૂપે, છૂપે નહિ નયન ક્યારે પ્રણયનાં.
સુન્દરમ્

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.