ધરપકડ-પી. એન. લેખી

               વિખ્યાત ફ્રેન્ચ વિચારક ઝાં પોલ સાર્ત્રો એક વાર પારી(સ) શહેરમાં ‘ધરણા’ કરેલ. રાજધાનીના મૅજિસ્ટ્રેટની એમને પકડવાની હિંમત ન ચાલી, અને ફ્રાંસના ગૃહપ્રધાન પાસે એમણે એ બાબત રજૂ કરી. પ્રધાને રાષ્ટ્રપતિ દ’ ગોલની સૂચના માગી. “દ’ ગોલ ફ્રાંસની ધરપકડ કરી શકે નહિ,” રાષ્ટ્રપતિએ ઘોષણા કરી.

પી. એન. લેખી

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.