કમ્મર કસી છે-મધુકર રાંદેરિયા

ચલો આજ, ભૈયા, ઉઠાવી લો લંગર,
સમંદરની અંદર ઝુકાવી દો કિસ્તી;
સલામત કિનારાના ભયને તજી દો,
તુફાનોને કહી દો કે કમ્મર કસી છે.

મુહબ્બતની અડિયલ એ વાતોને છોડો,
મુહબ્બતનાં દમિયલ એ ગીતો જવા દો;
જગતને જગાડી દો એ રીતથી કે,
ક્લેવરને કણકણ જુવાની વસી છે.

અમે સિંધુડાને સૂરે ઘૂમનારા,
અમે શંખનાદો કરી ઝૂઝનારા;
મધુરી ન છેડો એ બંસીની તાનો,
અમોને એ નાગણની માફક ડસી છે….

અમે દર્દ ને દુઃખ કાતિલ સહ્યાં છે,
ભરી આહ ઠંડી ને નિશ્વાસ ઊના;
જીવનમાં હતી કાલ જો ગમની રેખા,
મરણ સામને આજ મુખ પર હસી છે.

મધુકર રાંદેરિયા
**

The roots below the earth
claim no rewards
for making the branches fruitful.

ધરતીની અંદર રહેલાં મૂળિયાં
ડાળીઓને ફળવતી બનાવવા માટે
કોઈ બદલો માગતાં નથી.
**
Let life be beautiful
like summer flowers,
and death
like autumn leaves.

જીવન સુંદર હજો
વસંતનાં પુષ્પો જેવું,
મૃત્યુ
પાનખરનાં પાંદડાં સમું.

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર (અનુ. નગીનદાસ પારેખ)

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.