ધરતીના સાદ-નાથાલાલ દવે

એવા આવે છે ધરતીના સાદ રે…હાલો ભેરુ ! ગામડે.
ભીની માટીની ગંધ આવે યાદ રે…હાલો ભેરુ ! ગામડે.

બોલાવે આજ એનાં ખુલ્લાં આકાશ,
મીઠા પરોઢના અલબેલા ઉજાસ.
ઘેરાં ઘમ્મર વલોણાંના નાદ રે…હાલો ભેરુ ! ગામડે.

ચારીશું ગાવલડી ડુંગરના ઢાળે,
બાંધીશું હીંચકો વડલાની ડાળે.
મોર ગહેકે જ્યાં સરોવરની પાળે…હાલો ભેરુ ! ગામડે.

ગાઓ રે બંધવા ! ગામડાંનાં ગીત,
યાદ કરો ભોળુડાં માનવીની પ્રીત.
જાણે જિંદગીનાં મીઠાં નવનીત રે…હાલો ભેરુ ! ગામડે.

ખૂંદવાને સીમ, ભાઈ ! ખેડવાને ખેતરો,
ભારતના ભાવિનાં કરવાં વાવેતરો,
હે જી કરવા માભોમને આબાદ રે…હાલો ભેરુ ! ગામડે.

નાથાલાલ દવે

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.