અન્તરપટ – જુગતરામ દવે

અન્તરપટ આ અદીઠ –
અરેરે આડું અન્તરપટ આ અદીઠ.
ગુજરાતી ક્લેવર ધરીને આવે છે. આ બાબતમાં જુગતરામભાઈ મેઘાણી જોડે તુલ્ય
પળ ઊપડી પટ પુનઃ બિડાયું, વા વાયો વિપરીત. અરેરે.

તું મારાં – હું તારાં ઝીલું વિરહે વ્યાકુળ ગીત;
રાગ સુણ્યો, પણ રંગ ન રેલ્યો, વસમું એ સંગીત. અરેરે.

આ પા ઊછળે, તે પા ઊછળે, હૃદયો ભરી ભરી પ્રીત;
આકર્ષણ પણ સ્પર્શ નહીં, ક્ષણ ચેન પડે નહીં ચિત્ત. અરેરે.

ખીણ કે ખાડી-નદી નથી આડી, વંડી, વાડ કે ભીંત,
હાથ ચડે નહીં, તોય નડે આ ઝાકળ-ઝીણું ચીર. અરેરે.

જુગતરામ દવે

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.